Ir al contenido principal

Lección 07 Temas en vocal larga

B-2) Temas en vocal larga οι, ω
Con οι forman sustantivos femeninos, con la peculiaridad de que sólo existen en singular. Con ω forman sustantivos masculinos.


Tema: πειθοι persuasión

Tema: ἡρω héroe, semidiós

S. N. ἡ πειθώ
A. πειθώ [πειθό(ι)α]
G. πειθοῦς [πειθό(ι)οσ]
D. πειθοἴ [πειθό(ι)ι]

S. N. ὁ ἥρως P. N. οἱ ἥροες
    A. ἥρωα         A. ἥροας
    G. ἥρωος       G. ἡρώων
    D. ἥρωι          D. ἥρωσι


Obsérvese que los temas en οι pierden la ι y alargan la ο (nominativo asigmático). Cuando la ι intervocálica se elide, las vocales en contacto se contraen (οα --> ω; οο --> ου)

B-3) Temas en vocal suave ι, υ

Los temas en ι forman sustantivos masculinos y femeninos, en υ forman sustantivos de los tres géneros y adjetivos masculinos y neutros. Los sustantivos y adjetivos masculinos y femeninos tienen nominativo sigmático y toman por desinencia ν en el acusativo singular y ς en el plural.


Casos

Tema: οἰ oveja

Tema: οἰ oveja

Tema: ἰχθυ pez

Tema: ἰχθυ pez

N.
A.
G.
D.

Singular
ἡ οἶς
οἶν
οἰός
οἰΐ

Plural
αἱ οἶες
οἶς
οἰῶν
οἰσί (ν)

Singular
ὁ ἰχθύς
ἰχθύν
ἰχθύος
ἰχθύι

Plural
οἱ ἰχθύες
ἰχθῦς
ἰχθύων
ἰχθύσι (ν)


Temas en ι, υ variables

Temas dobles que producen sustantivos y adjetivos contractos por caída de la ι y de la υ (que actúa como ϝ) entre vocales. El tema en ι [ο ypsilon (υ)] explica el nominativo y el acusativo singulares, y el tema en ει (o el diptongo ευ) los demás casos.


Temas

πολι (πολει) ciudad

πηχυ (πηχευ) codo

ἀστυ (ἀστευ) villa

S. N.
A.
G.
D.
P. N.
A.
G.
D.

ἡ πόλις
πόλιν
πόλεως
πόλει
αἱ πόλεις [πόλε(ι)εσ]
πόλεις
πόλεων
πολέσι (ν)

ὁ πῆχυς
πῆχυν
πήχεως
πήχει
οἱ πήχεις [πήχε(ι)εσ]
πήχεις
πήχεων
πήχεσι (ν)

τὸ ἄστυ
ἄστυ
ἄστεως
ἄστει
τὰ ἄστη [ἄστε(υ)α]
ἄστη
ἄστεων
ἄστεσι (ν)


El genitivo singular de los sustantivos termina en εως, el de los adjetivos en εος. El nominativo y acusativo plurales son idénticos.

Vocabulario

ἡ αἴσθησις εως Sentido, sensación, percepción
ἡ ἀνάβασις εως Expedición, subida, cuesta...
ἡ ἀσθένεια ος Debilidad.
ἡ δρῦς υός Encina.
ἡ δύναμις εως Fuerza, poder, vigor, potencia
ἡ κρίσις εως Juicio; criba, selección.
ἡ μάθησις εως Estudio, noticia, instrucción...
ἡ μάντις εως Adivino, intérprete de sueños
ἡ ὁφρύς υός Ceja.
ἡ ὄψις εως Vista, visión.
ἡ πίστις εως Fe, confianza, creencia.

ἡ ποίησις εως Creación, acción creativa.
ἡ πρᾶξις εως Acción, creación, actividad...
ἡ ταξις εως Fila, orden, colocación, arreglo
ἡ ὕβρις εως Soberbia, orgullo, altanería...
ἡ φύσις εως Naturaleza, índole, condición
ὁ βότρuς υός Racimo.
ὁ ἰσχύς υός Fuerza.
ὁ μῦς υός Ratón.
ὁ ὄφις εως Serpiente, ofidio.
ὁ πέλεκυς εως Hacha.
ὁ, ἡ σῦς συός Puerco, cerdo, marrano.

Adjetivos

ἀκόλουθος ος ον Acompañante, servidor.
βαθύς εῖα ύ Profundo.
βαρύς εῖα ύ Pesado.
βραχύς εῖα ύ Corto, breve.
εὐρύς εῖα ύ Vasto.

ἡδύς εῖα ύ Agradable, placentero.
θρασύς εῖα ύ Atrevido, osado.
ὀξύς εῖα ύ Agudo, cortante.
ταχύς εῖα ύ Rápido, veloz.

Verbos

ἀρπάζω Arrebatar.
ἔξεστι (Impersonal) Es posible.
κολάζω Castigar.
κρίνω Juzgar, decidir.
λαμβάνω Tomar, coger.
πλήττω Herir, golpear.

Los cinco sentidos

ἡ ἀφή ης Tacto.
ἡ ὅρασις εως Vista
ἡ γεῦσις εως Gusto.
ἡ ὄσφρησις εως Olfato.
ἡ ἀκοή ῆς Oído.
Ejercicios

1. Ἥλιος ὀφταλμός ἐστὶ καὶ ψυχὴ τῆς φύσεως.

2. Δύναμις πολλάκις ἐστὶ ἀρχή καὶ αἰτία ὕβρεως.

3. Μὴ κρῖνε ἐκ τῶν λόγων, ἀλλ' ἐκ τῶν πράξεων τοὺς ανθρώπους.

4. Ἐκ καλῶν ἀμπέλων καλούς βότρυς λαμβάνομεν.

5. Ἡ Νέμεσις κολάξει τὴν τῶν ἀνθρώπων ὕβριν.

6. Πολλάκις ἡ τῆς ψυχῆς ἀσθένεια τῆς τοῦ σώματος ἰσχυός ἀκόλουθος ἐστίν.

7. Αἱ ἁλκυόνες ἀρπάζουσιν τοὺς ἰχθῦς ἐκ τῆς θαλλάττης καὶ ἐκ τῶν ποταμῶν.

8. Πέντε αἰσθήσεις ὁ ἀνθρώπος ἔχει· ἀφήν, ὅρασιν, ἀκοήν, γεῦσιν, ὄσφρησιν.

9. Οἱ συές πλήττουσι τοῖς ὀδοῦσιν.Comentarios

Entradas populares de este blog

La tragedia Agamenón de Esquilo

Esta temible tragedia griega se representó en el año 458 a.C. en las fiestas Dionisias de Atenas, donde obtuvo el primer premio. Pertenece a la trilogía llamada la Orestíada; aunque en principio era una tetralogía, pues contaba con el drama satírico Proteo.

Su argumento es el siguiente:

Un atalaya que custodia el palacio real de Agamenón en Argos, lleva aguardando mucho tiempo por la señal luminosa que le transmitirán otros vigías; haciéndole saber no solamente a él sino a todos los argivos, los ciudadanos de Argos, si la ciudad de Troya ha sido tomada ya por los aqueos, quienes hace 10 años salieron en la expedición para vengar la afrenta que recibieran ellos por causa del príncipe Paris, quien con el consentimiento de Helena, esposa de Menelao y reina de Esparta, decide llevársela consigo a Troya, por lo que se origina toda la guerra y el conflicto bélico entre griegos y troyanos.

El episodio del décimo año de esta guerra nos es narrado por Homero en la Ilíada.

Clitemnestra será …

Civilización Micénica

La civilización micénica es una civilización prehelénica del Heládico reciente (final de la Edad del Bronce). Obtiene su nombre de la villa de Micenas, situada en el Peloponeso.


Tabla de Contenidos

Historia del descubrimiento
Cronología
Origen de los micénicos
Organización política
El mundo micénico
Los estados de Pilos y Cnosos
Sociedad
Economía
Agricultura
Industria
Comercio
Religión
Arquitectura
Las fortalezas
Hábitat
Los palacios micénicos
Arte y artesanía
Cerámica
Escultura
Pintura
Armas
Prácticas funerarias
Decadencia
Bibliografía

Historia del descubrimiento Esta civilización fue descubierta a finales del siglo XIX por Heinrich Schliemann quien hizo excavaciones en Micenas (1874) y Tirinto (1886). Schliemann cree haber encontrado el mundo descrito por las epopeyas de Homero, la ''Ilíada'' y la ''Odisea''. En una tumba micénica descubre una máscara que denomina «máscara de Agamenón». Igualmente se bautiza como «palacio de N…

Origen de la Barbarie