Ir al contenido principal

Lección 06 Temas en líquida


A-6) Temas en líquida (ρ, λ)

El único tema en λ es sigmático. Los temas en ρ son asigmáticos y alargan la vocal del tema (si es breve). Incluye sustantivos de los tres géneros.

Tema ῥητορ orador θηρ fiera νεκταρ néctar ἀλ sal
Sing.
N
A
G
D

Plur.
N
A
G
D

ὁ ῥητωρ
ῥήτορα
ῥήτορος
ῥήτορι


ῥήτορες
ῥήτορας
ῥητόρων
ῥήτορσι (ν)

ὁ θήρ
θῆρα
θηρός
θηρί


θῆρες
θῆρας
θηρῶν
θηρσί (ν)

τὸ νέκταρ
νέκταρ
νέκταρος
νέκταρι


No suelen existir
en el plural
(Neutros)

ὀ ἄλς
ἄλα
ἀλός
ἀλί


ἄλες
ἄλας
ἀλῶν
ἀλσί (ν)Temas en ρ con síncopa

Ciertas palabras muy usadas terminadas en τηρ presentan síncopa o desaparición de la ε del tema en el genitivo y dativo singulares, con dativo plural en ασι. Se trata de:

ὁ πατήρ Padre.
ἡ μήτερ Madre.

ἡ θυγάτηρ Hija.
ἡ γαστήρ Vientre.

El tema ἀνερ (varón) hace síncopa en toda la declinación a partir del acusativo singular, introduciendo una δ eufónica entre la ν y la ρ.

Tema πατερ padre ἀνερ varón
Sing.
N
A
G
D

Plur.
N
A
G
D

πατήρ
πατέρα
πατρός
πατρί


πατέρες
πατέρας
πατέρων
πατράσι (ν)

ἀνήρ
ἄνδρα
ἀνδρός
ἀνδρί


ἄνδρες
ἄνδρας
ἀνδρῶν
ἀνδράσι (ν)


Vocabulario

ὁ ἀήρ ἀέρος Aire, niebla, obscuridad...
ὁ αἰθήρ έρος Éter, cielo, firmamento...
ὁ ἀνήρ ἀνδρός Hombre, varón, marido, amante
ὁ γαστήρ τρος Vientre, estómago, alimento...
ὁ θήρ θήρος Fiera, bestia, animal salvaje...
ὁ κρατήρ ηρός Crátera, vasija para mezclar vino.
ὁ ῥήτωρ ορος Orador, tribuno.
ὁ σωτήρ ῆρος Salvador, liberador, redentor.

ὁ φώρ φωρός Ladrón, ratero.
ἡ Δημήτηρ τρος Deméter, diosa de la agricultura.
ἡ θυγάτηρ τρός Hija, nieta, descendiente.
ἡ μητήρ τρός Madre, lugar natal, fuente...
τὸ ἔαρ ἐαρός Primavera, savia, sangre.
τὸ νέκταρ αρος Néctar.
τὸ πῦρ πυρός Fuego, ardor, ímpetu, fuerza...
τὸ ῥῆμα ματος Palabra, dicho, vocablo...

Adjetivos

ἄγριος α ον Salvaje, agreste, silvestre.
ἱερός ά ον Sagrado, divino, solemne.
μόνος η ον Solo, único, solitario.
ὀλίγος η ον Poco, escaso.

Verbos

δουλεύω Ser esclavo de (dat.)
λέγω Decir, hablar, convocar...
πάρειμι Estar presente, asistir.
στρέργω Amar.


El Infinitivo

Es la forma sustantiva, o nombre, del verbo. Acompañado de artículo neutro, tiene valor de sustantivo abstracto (τὸ ποιεῖν, "el hacer", la acción de crear; verbo ποιέω).


εἶναι: Infinitivo Presente del verbo Ser.


Verbos impersonales

Se usan en tercera persona singular presente, sin referirse a nadie en particular. Corresponden, por ejemplo, a formas verbales del español como "es necesario" o "conviene", que al usarse en una oración requieren el uso del infinitivo: "Es necesario hablar" o "Conviene callar".

δεῖ Es necesario, es preciso.
δοκεῖ Parece bien, es correcto.
ἔνεστι Es posible.
προσήκει Conviene.


Oraciones de infinitivo

Aquellas oraciones dependientes de verbos que, o bien expresan 1) opinión, 2) voluntad, o 3) emplean locuciones impersonales, se pueden manejar de dos maneras en griego.

1) Por medio de una oración completiva de infinitivo. Ejemplo:


Νομίζω Θεὸν εἴναι (Latín: Credo Deum esse)
Creo que Dios existe.

Obsérvese que Θεὸν está en acusativo, pues toda la oración actúa como complemento directo del verbo νομίζω. El verbo de la oración subordinada aparece en infinitivo.

2) Por medio de una completiva de indicativo empleando la partícula ὅτι (conjunción).

Es decir, una construcción idéntica a la del castellano:


Νομίζω ὅτι Θεὸς ἔστιν

Aquí, Θεὸς está en nominativo y el verbo en tercera persona singular del indicativo.


Palabras Invariables

Adverbios Preposiciones Conjunciones
μή: No. εὖ: Bien. μόνον: Sólo.
ὁ μέν...ὁ δέ... : el uno... el otro...
πρός: a, hacia, contra
(con acusativo)
ὡς: como.
ὅτι: que.Ejercicios

1. Τὰς ψυχάς οἱ μὲν τῶν φιλοσόφων ἐξ ἀέρος, οἱ δὲ ἐκ πύρος, οἱ δὲ ἐξ αἰθέρος εἴναι λέγουσιν.

2. Προσήκει τοῖς ῥήτορσι τὰ δίκαια μόνον λέγειν.

3. Τὰ τοῦ ῥήτορος ῥηματα τέρπει τοὺς πολίτας.

4. Δεῖ τοὺς ἄνδρας στέργειν τὴν πατρίδα.

5. Μὴ δούλευε τῇ γαστρί.

6. Αἱ χελιδόνες εἰσί ἄγγελοι τοῦ ἔαρος.

7. Οἱ Πέρσαι θύουσιν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ πυρί.

8. Περσεφόνη θυγάτηρ ἧν Δήμετρος.

9. Οἱ πατέρες καὶ αἱ μητέρες στέργουσι τοὺς παίδας.

10. Ὅμηρος τοῖς Ἕλλησιν ἧν ὡς πατήρ σοφίας.

11. Μυτιλήνη ἡ πόλις δύο καλοὺς λιμένας ἔχει.Comentarios

Entradas populares de este blog

La tragedia Agamenón de Esquilo

Esta temible tragedia griega se representó en el año 458 a.C. en las fiestas Dionisias de Atenas, donde obtuvo el primer premio. Pertenece a la trilogía llamada la Orestíada; aunque en principio era una tetralogía, pues contaba con el drama satírico Proteo.

Su argumento es el siguiente:

Un atalaya que custodia el palacio real de Agamenón en Argos, lleva aguardando mucho tiempo por la señal luminosa que le transmitirán otros vigías; haciéndole saber no solamente a él sino a todos los argivos, los ciudadanos de Argos, si la ciudad de Troya ha sido tomada ya por los aqueos, quienes hace 10 años salieron en la expedición para vengar la afrenta que recibieran ellos por causa del príncipe Paris, quien con el consentimiento de Helena, esposa de Menelao y reina de Esparta, decide llevársela consigo a Troya, por lo que se origina toda la guerra y el conflicto bélico entre griegos y troyanos.

El episodio del décimo año de esta guerra nos es narrado por Homero en la Ilíada.

Clitemnestra será …

Civilización Micénica

La civilización micénica es una civilización prehelénica del Heládico reciente (final de la Edad del Bronce). Obtiene su nombre de la villa de Micenas, situada en el Peloponeso.


Tabla de Contenidos

Historia del descubrimiento
Cronología
Origen de los micénicos
Organización política
El mundo micénico
Los estados de Pilos y Cnosos
Sociedad
Economía
Agricultura
Industria
Comercio
Religión
Arquitectura
Las fortalezas
Hábitat
Los palacios micénicos
Arte y artesanía
Cerámica
Escultura
Pintura
Armas
Prácticas funerarias
Decadencia
Bibliografía

Historia del descubrimiento Esta civilización fue descubierta a finales del siglo XIX por Heinrich Schliemann quien hizo excavaciones en Micenas (1874) y Tirinto (1886). Schliemann cree haber encontrado el mundo descrito por las epopeyas de Homero, la ''Ilíada'' y la ''Odisea''. En una tumba micénica descubre una máscara que denomina «máscara de Agamenón». Igualmente se bautiza como «palacio de N…

Origen de la Barbarie